Four Seasons: Autumn, oil on panel, 24.5" x 24", 2012 (Private Collection)

Four Seasons: Autumn

< previous | next >
< back to Oils